anaconda

画像処理とOpenCV

AnacondaGUIでOpneCV

...
Python

PyCharmとAnacondaを連携させる

...